00

اطلاعات بانکی

شماره کارت : 8204-1772-8610-6219 به نام الياس شرافتي

شماره حساب موسسه : 328100124845421 (جاري) به نام موسسه ي غزل علم و هنر ايليا (غزل هنر) - بانک پاسارگاد