نام کامل شرکت

غزل علم و هنر ایلیا

دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد

به شماره ثبت 25914

موسسه غزل هنر

موسسه غزل هنر در مسیر قانونی با برخورداری ازامکانات توليد تا پخش آثارصوتی و تصويری با هدف شناسايی و رشد صداهای ناشناخته، درخوانندگی وگويندگی ،سرمایه گذاری و حمایت مینمایید.

تست صدا خوانندگی بمنظور استعداد یابی و سرمایه گذاری جهت برگزاری کنسرت میباشد

007
 
 
 
 
 
 

تست صدا به منظوراستعدادیابی و تایید اسپانسر خوانندگی جهت سرمایه گذاری موسسه غزل هنر تا رسیدن به استیج و کنسرت میباشد.