به منظور تفکیک خوانندگانی که به صورت جدی قصد عضويت در مسير تست صدا را دارند در مرحله ی اول تست مبلغ ۵۰ هزار تومان دريافت ميگردد و در صورت قبولی ، مراحل بعدی تست بدون هزينه خواهد بود.

بعد از پرداخت به صفحه تست صدا آنلاین منتقل میشوید.